Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wp00241/domains/mijnrijschoolonline.nl/public_html/wp-content/themes/wm4/includes/class.wm4fontloader.php on line 149
Kruispunten
headershadow

Latest Blogposts

Kruispunten


Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home/wp00241/domains/mijnrijschoolonline.nl/public_html/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 463

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home/wp00241/domains/mijnrijschoolonline.nl/public_html/wp-content/plugins/seo-smart-links-business/seo-smart-links-business.php on line 486

Gedrag nabij en op kruispunten

Ongelijkwaardig kruispuntOp een kruispunt komen meerdere verkeersstromen bij elkaar, welke daarna in verschillende richtingen verder kunnen gaan. Sommige kruispunten zijn uitgevoerd als een rondlopende rijstrook met slechts één rijbaan en aangeduid met een bord D1(minirotonde). Deze bijzondere uitvoering is benoemd onder het onderdeel “bijzondere weggedeelten”.
Een kruispunt wordt met de nodige voorzichtigheid genaderd. Zo kan niet alleen aan de voorrangsverplichting worden voldaan, maar kan ook beter worden gereageerd wanneer men zelf
voorrang heeft, maar dit wellicht niet krijgt.

De snelheid waarmee het kruispunt wordt genaderd en het kijkgedrag zijn van groot belang.
Speciale aandacht is vereist als meerdere kruisvlakken achter elkaar moeten worden opgereden.
Bijvoorbeeld bij:

  • wegen met gescheiden rijbanen
  • wegen met vrijliggende fiets- en/of voetpaden
  • fietspaden met verkeer in twee richtingen
  • wegen, waarvan de hoofdrijbaan wel als voorrangsweg is aangeduid, maar de secundaire (parallel)rijbanen niet.

Het kruisingsvlak zo snel mogelijk vrij maken in volgorde van aankomst.

Belangen van andere weggebruikers

Bij het naderen en oprijden van een kruispunt steeds zo veilig mogelijk handelen. Voorkom onnodig hinderen. Alleen zó kan correct worden gereageerd op onjuist weggedrag van anderen en onverwachte omstandigheden. Voor een vlotte doorstroming van het verkeer of het bevorderen van een veiliger verkeerssituatie kan het wenselijk of noodzakelijk zijn om een niet-voorrangs gerechtigde weggebruiker toch voorrang te verlenen.
Hoewel op kruispunten aan voetgangers wettelijk geen voorrang behoeft te worden verleend, dient onder bepaalde omstandigheden nadrukkelijk met hun belang rekening te worden gehouden.

Kijkgedrag

T- splitsing Onoverzichtelijk kruispunt Bij het naderen en het oprijden van een kruispunt goed opletten.
Bij nadering van een kruispunt in een zo vroeg mogelijk stadium vaststellen:

  • de aard van het kruispunt: voorrang verlenen of krijgen
  • de complete situatie op- en nabij dat kruispunt: soort en toestand wegdek, bijzondere omstandigheden e.d.
  • uitzicht, ook gezien vanuit andere bestuurders.

Aan de hand daarvan kan de naderingssnelheid worden bepaald. In de spiegels kijken naar de situatie achter de auto.

Kort voor het oprijden van een kruispunt nogmaals kijken in de richting van waaruit ander verkeer kan naderen om vast te stellen of het kruispunt kan worden opgereden.
Het kijken moet zijn gericht op bewust waarnemen. In ieder geval kijken in de volgende richtingen: naar voren, naar links, nogmaals naar voren en naar
rechts. Tijdens het oprijden van het kruispunt herhalen, zo zaak als nodig is.

Als de kruisende weg gescheiden rijbanen heeft, vóór het oprijden naar het midden van het kruispunt kijken om vast te stellen of daar voldoende opstelruimte is.
Bij bord B6 B6. Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende wegof B7  B7. Stop. Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weghet kijkgedrag nog nadrukkelijker op die situatie afstemmen.

Voorrang verlenen

Voorrang verlenen aan daarop rechthebbende bestuurders.

De wijze van naderen van een kruispunt moet zodanig gebeuren, dat bij de voorrangsgerechtigde bestuurder het vertrouwen wordt gewerkt dat hem voorrang zal worden verleend.
Wordt gestopt om voorrang te verlenen, dan zodanig stoppen dat de andere bestuurder ongehinderd zijn weg kan vervolgen.
Met name bij grote voertuigen rekening houden met de draaicirkel door op enige afstand voor het kruisingsvlak te stoppen, dan wel niet tegen de as van de rijbaan maar juist meer naar rechts, afhankelijk van de situatie ter plaatse.

Voor laten gaan

Te allen tijde dient aan de daarop rechthebbende weggebruikers onbelemmerde doorgang te worden verleend (voorrangsvoertuigen, blinden, voetgangers welke moeilijk ter been zijn e.d.).

Plaats op de weg

Een kruispunt niet blokkeren.
Als voor een kruispunt moet worden gestopt, dan niet verder doorrijden dan de weg- of verkeerssituatie toelaat.

Het kruispunt pas oprijden wanneer:

  • kan worden doorgereden, of het kruispunt zo spoedig mogelijk vrij kan worden gemaakt
  • opstellen tussen de kruisende verkeersstromen mogelijk is.

Wanneer het een met verkeerstekens geregeld kruispunt betreft, kan het in bepaalde situaties in verband met de doorstroming verstandig zijn om kortstondig op het kruispunt stil te staan. Kortstondig stoppen op een kruisend fietspad of een voetgangersoversteekplaats is soms noodzakelijk om uitzicht te krijgen op de kruisende weg. Daarbij geen (brom-)fietsers en voetgangers hinderen.

Snelheid

Een kruispunt met veilige en verantwoorde snelheid naderen en oprijden.
De naderingssnelheid is juist, als onder alle omstandigheden op normale wijze aan de voorrangsverplichting kan worden voldaan en gevolg kan worden gegeven aan verkeerslichten,
verkeerstekens en/of aanwijzingen.

Kruispunten die op korte afstand van elkaar liggen worden met een zo gelijkmatig mogelijke snelheid genaderd. Het rijden met steeds wisselende snelheden moet worden vermeden.
Bij nadering van kruispunten waar men zelf voorrang heeft - indien nodig - de snelheid aanpassen. Dit geldt in het bijzonder wanneer het verkeer op de zijweg(en) door een te hoge snelheid of anderszins niet de indruk wekt voorrang te gaan verlenen. Bij bord B6 de snelheid nadrukkelijk afstemmen op de situatie. Bij bord B7 een zodanige snelheid naderen dat op een aangepaste wijze kan worden gestopt.

Reageren op verkeerslichten en aanwijzingen

AanwijzingenGevolg geven aan de, voor de gekozen rijrichting bestemde, verkeerslichten. Aanwijzingen gegeven door bevoegde ambtenaren opvolgen.
Niet stoppen of afremmen indien bij oplichten van een geel verkeerslicht niet meer op een redelijke wijze voor de streep gestopt kan worden, en daarom doorgereden moet worden.
Als dat teken zo dicht is genaderd dat door stoppen of afremmen gevaar ontstaat of kan ontstaan voor het achteropkomende verkeer, wordt doorgereden zonder te (hoeven) versnellen. In de binnenspiegel kijken naar de afstand en type voertuig (bv. zware vrachtauto) achter het eigen voertuig - bepalen of deze ook tot stilstand kan komen i.v.m. af te leggen stopafstand in relatie tot belading. Zo niet, dan zonder te versnellen doorgaan. Bij verkeerslichten waarvan het gele licht knippert, is extra voorzichtigheid geboden.
Aan het stopteken van verkeersbrigadiers wordt gevolg gegeven.

Reageren op overige verkeerstekens

Verkeerstekens die volgens wettelijk voorschrift moeten worden opgevolgd, in acht nemen. Als voor of op een kruispunt de te volgen richting of de in acht te nemen rijwijze is geregeld door verkeerstekens (zoals voorsorteer vlakken), deze opvolgen. Ook rekening houden met tekens die een waarschuwend karakter hebben zoals gevaarlijk kruispunt e.d..
Bij aanwezigheid van bord B7 stoppen vóór de stopstreep. Is er geen stopstreep, dan op een zodanige plaats stoppen voor een denkbeeldige stopstreep, dat het kruispunt zo goed mogelijk kan worden overzien en veilig kan worden opgereden. Rekening houden met ruimte voor afbuigend verkeer.

 Vertragen, remmen, stoppen

Indien de omstandigheden dit vereisen tijdig afremmen en zonodig stoppen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld indien een andere bestuurder geen voorrang verleent of dreigt te
verlenen. In een dergelijk geval niet doorrijden, maar trachten een aanrijding te voorkomen en de situatie zo veilig mogelijk oplossen. Niet zonder noodzaak zodanig remmen dat daardoor gevaar of hinder voor het overige verkeer ontstaat of kan ontstaan. Deze verplichting betekent bijvoorbeeld dat niet onnodig voorrang verleend moet worden aan niet
voorrangsgerechtigden. Steeds op een aangepaste wijze vertragen, remmen of stoppen en niet harder of langer remmen dan noodzakelijk is.

Anette Elsenaar is eigenaar van een rijschool, maar wil met deze website andere leerlingen helpen om in kortere tijd het rijbewijs te gaan halen. Dit bereikt zij door haar coachingsprogramma aan te bevelen! Leerlingen kunnen tot wel € 400,- besparen op de rijopleiding. Zij is tevens gespecialiseerd in rijangst en heeft veel ervaring op het gebied van het autistisch spectrum. Hiervoor heeft ze een 2-jarige NLP-opleiding gevolgd en is nu Master coach NLP.
Meer over


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wp00241/domains/mijnrijschoolonline.nl/public_html/wp-content/themes/wm4/includes/wm4optin/wm4optinmodule.php on line 23

0 reacties op “Kruispunten

Plaats een reactie


*